ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα περιλαμβανόμενης της Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 75. Κάθε πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η διάρκεια διδασκαλίας, οι πιστωτικές μονάδες ECTS και ο φόρτος εργασίας, ανά μάθημα και στο σύνολο του Π.Μ.Σ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Τύπος

ECTS

MB1

Aνάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας Ι

Υποχρεωτικό

4

MB2

Προηγμένη Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας (Εργαστηριακό Μάθημα)

Υποχρεωτικό

1

MB3

Ειδικά θέματα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας Ι

Υποχρεωτικό

25

Σύνολο Α’ Εξαμήνου

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Τύπος

ECTS

MB4

Ειδικά θέματα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας ΙΙ

Υποχρεωτικό

4

MB5

Ανάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας ΙΙ

Υποχρεωτικό

1

MB6

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι

Υποχρεωτικό

25

Σύνολο Β’ εξαμήνου

30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Τύπος

ECTS

MB7

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ

Υποχρεωτικό

15

Σύνολο Θερινής περιόδου

15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS

75

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία» – Masters of Science (MSc) in Molecular Biology by Research.

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.