ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι:

α) Έχουν αποκτήσει γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας, όπως είναι, για παράδειγμα, η μοριακή αγροβιολογία, η μοριακή φαρμακολογία, η μοριακή εμβρυολογία, η μοριακή ανοσοβιολογία, η μοριακή διαγνωστική, η μοριακή νευροβιολογία, η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, η ολοκληρωμένη ανάλυση γονιδιακών και πρωτεΐνικών δικτύων και δικτύων σηματοδότησης, η μοριακή φυσιολογία και παθοφυσιολογία, η εξέλιξη των βιολογικών δικτύων και των μοριακών μηχανισμών, η γονιδιωματική, η μεταγραφωμική, η πρωτεϊνωματική, η βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και δικτύων βιομοριακών αλληλεπιδράσεων, η μοριακή συνθετική βιολογία, η μοριακή βιολογία συστημάτων, η ανάλυση συστημάτων συμβιωτικών κοινοτήτων οργανισμών, η δομή και η δυναμική γονιδιώματος και επιγονιδιώματος.

β) Έχουν αναπτύξει δεξιότητες πειραματικού ερευνητικού σχεδιασμού, διατύπωσης και ελέγχου επιστημονικών υποθέσεων στα σύγχρονα πεδία και αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας.

γ) Γνωρίζουν θεωρητικά και πρακτικά με μια σειρά βασικών και προηγμένων μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη Μοριακή Βιολογία.

δ) Έχουν αναπτύξει δεξιότητες αναγνώρισης και αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ερευνητικών δεδομένων, κριτικής και αντικειμενικής ερμηνείας τους, παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών και ανάπτυξης επιστημονικής επιχειρηματολογίας και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων.