ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

MB1 Aνάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας Ι

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης που είναι απαραίτητες για τον ερευνητή και συγκεκριμένα δεξιότητες αναγνώρισης και αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ερευνητικών δεδομένων, κριτικής και αντικειμενικής ερμηνείας τους και ανάπτυξη επιστημονικής επιχειρηματολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Εισαγωγή στην επιστημονική βιβλιογραφία, Είδη επιστημονικών δημοσιεύσεων, Δομή Επιστημονικών δημοσιεύσεων, Τύποι ανάγνωσης και ορισμός της κριτικής σκέψης, ακαδημαϊκή γραφή, ανάλυση δομής και περιεχομένου πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας.

 

MB2 Προηγμένη Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας 

Στόχοι του μαθήματος είναι α) η ανάπτυξη εργαστηριακών δεξιοτήτων πειραματικού σχεδιασμού, διατύπωσης και ελέγχου επιστημονικών υποθέσεων στη Μοριακή Βιολογία, β) η εξοικείωση θεωρητικά και πρακτικά με μια σειρά προηγμένων μεθόδων και τεχνικών μοριακής Βιολογίας και γ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας αξιολόγησης πειραματικών αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα μελετήσουν, θα παρακολουθήσουν και στη συνέχεια θα υλοποιήσουν μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων στο εργαστήριο, όπως κυτταροκαλλιέργειες καρκινικών σειρών, πρωτογενών κυττάρων, βλαστικών κυττάρων, απομόνωση RNA, σύνθεση cDNA και PCR πραγματικού χρόνου μετά από το σχεδιασμό κατάλληλων εκκινητών, αλληλούχιση κατά Sanger και αλληλούχιση νέας γενιάς, ιστολογικές και ιστοχημικές χρώσεις. Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει και ενότητες σχετικά με την ασφάλεια στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει σχετικές μεθοδολογίες (πειραματόζωα, κυτταροκαλλιέργειες κ.α)

 

MB3 Ειδικά θέματα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας Ι

Στόχος του μαθήματος είναι η έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας, που παρουσιάζονται σε ερευνητικά σεμινάρια από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή άλλων Τμημάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και από ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις και μελλοντικές κατευθύνσεις στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας. Η επιλογή των διδασκόντων γίνεται κατά τρόπο που να καλύπτει μεγάλο εύρος του πεδίου ενώ η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ αποσκοπεί να παρουσιάσει στον Μεταπτυχιακό φοιτητή τις ερευνητικές κατευθύνσεις και άξονες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής.

 

MB4 Ειδικά θέματα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας ΙΙ

Η περιγραφή έχει γίνει παραπάνω στο μάθημα Ειδικά θέματα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας Ι

 

MB5 Aνάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας ΙΙ

Η περιγραφή έχει γίνει παραπάνω στο μάθημα Aνάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας Ι.

 

MB6 και MB7 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία I και II

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται να εκπονήσει ατομικά και να υποστηρίξει δημόσια με επιτυχία τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία (ΔΕ).

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία και περιλαμβάνει την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές ή/και υπολογιστικές τεχνικές, την οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, την κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ερευνητικής πρακτικής, τη χρήση βιβλιογραφίας και την ανάλυση αποτελεσμάτων.

Μέσω της εκπόνησης της ΔΕ ο φοιτητής εξασκείται σε εργαστηριακές ή/και υπολογιστικές τεχνικές, στην οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, στην αξιοποίηση της βιβλιογραφίας και στην κριτική ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων και γενικότερα επιστημονικών δεδομένων.

Η ΔΕ πραγματοποιείται κατά το Β΄ Εξάμηνο και κατά τη θερινή περίοδο στο πλαίσιο των μαθημάτων Διπλωματική Εργασία I και ΙΙ.

Τα μαθήματα ΔΕ I και ΔΕΙΙ βαθμολογούνται από έναν επιβλέποντα που έχει οριστεί και γίνει δεκτός από την ΣΕ του ΠΜΣ κατά την εισαγωγή του φοιτητή  και από δύο ακόμα μέλη ΔΕΠ (Πανεπιστημίου της ημεδαπής με αντικείμενο συναφές με το θέμα της ΔΕ) τα οποία ο επιβλέπων εισηγείται προς έγκριση στην ΣΕ του Π.Μ.Σ. Ο ορισμός των δύο επιπλέον μελών που μαζί με τον επιβλέποντα συγκροτούν την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ) της ΔΕ γίνεται εντός του Α΄ Εξαμήνου ή στις αρχές του Β΄ Εξαμήνου.

Η διπλωματική εργασία γράφεται στην Ελληνική γλώσσα, ή κατ’ εξαίρεση (με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή, της ΤΕΕ, της ΔΕ και της ΣΕ του ΠΜΣ) στην αγγλική γλώσσα.

Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του ΔΠΘ και σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό αρχείο που διατηρείται στο Τμήμα.

Οι Διπλωματικές εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΜΣ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διπλωματική Εργασία στον Κανονισμό του ΠΜΣ.