ΦΟΙΤΗΣΗ

Όροι φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) εγγράφονται και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους προβλεπόμενους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. Κάθε ΜΦ, λαμβάνει κατά την εγγραφή γνώση του κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ (βλ. έντυπα για τη σχετική δήλωση).

 

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών και την θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα), σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 33, παρ. 1.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συγγραφή και δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στον Κανονισμό διάρκειας.

 

Παρακολούθηση – εξέταση μαθημάτων

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μαθήματα δύνανται να πραγματοποιηθούν και Σαββατοκύριακα ή αργίες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων όλων των διαλέξεων και γενικά των δραστηριοτήτων όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Μέρος των μαθημάτων, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνάει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), δύναται να γίνεται με μέσα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αν ένας φοιτητής παρακολουθήσει λιγότερο από το 80% των διαλέξεων/δραστηριοτήτων ενός μαθήματος, η φοίτηση του θεωρείται ελλιπής, στερείται του δικαιώματος να εξεταστεί σε αυτό και οφείλει να το παρακολουθήσει ξανά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται είτε με γραπτή ή προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά (report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.

Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με ερωτήσεις/ασκήσεις (γραπτά ή προφορικά), ή με γραπτή εργασία, ή με γραπτή αναφορά ή με προφορική παρουσίαση, ή με συνδυασμό των παραπάνω. Ο ακριβής τρόπος και ο χρόνος εξέτασης καθορίζονται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές.

 

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

  • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν τα βιβλία παρουσίας.
  • Να υποβάλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.
  • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
  • Να υποβάλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι η διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα αυτής.
  • Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ, του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη φοίτηση θα βρείτε στον Κανονισμό του ΠΜΣ.