ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κατηγορίες Εισακτέων

Στο ΠΜΣ “Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία” γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων, ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ’ έτος είναι δέκα (10).

Δίδακτρα

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση την επίδοσή τους σε γραπτές εξετάσεις. Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο μέρος των εκφωνήσεων (π.χ. αποσπάσματα από δημοσιεύσεις και ορισμένοι επιστημονικοί όροι) μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Oι ερωτήσεις θα καλύπτουν βασικές ενότητες των Μοριακών Βιοεπιστημών (ενδεικτικές ενότητες μπορείτε να βρείτε εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικά- φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Kτίριο «Φώτης Καφάτος», Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: Για το Π.Μ.Σ.: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Υπόψη κ. Ασημακόπουλου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά (γνήσια ή επικυρωμένα σύμφωνα με τον νόμο αντίγραφα τους).

1. Έντυπη αίτηση.

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα στα πρότυπα του Europass με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή δήλωση του υποψηφίου ότι αναμένεται η αποφοίτησή του μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019. Σε περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή τους και το πτυχίο τους μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6. Σύντομη Ερευνητική Πρόταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΠΜΣ. Δείτε σχετικά με την σύντομη Ερευνητική Πρόταση εδώ.

Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και ανακοινώνονται στην ιστοθέση του ΠΜΣ και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020