ΑΡΧΙΚΗ

Το ΠΜΣ «Εργαστηριακή έρευνα στη Μοριακή  Βιολογία» του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών χωρίς δίδακτρα με στόχο να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στις σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες της Μοριακής Βιολογίας και να τους προετοιμάσει για να σταδιοδρομήσουν στη βασική ή/και στην εφαρμοσμένη έρευνα σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις ή να στελεχώσουν θέσεις που απαιτούν γνώση προηγμένων μεθοδολογιών μοριακών βιοεπιστημών σε εργαστήρια αναλύσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διαγνωστικά κέντρα, εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες ελέγχου ποιότητας τροφίμων και τεχνολογικά πάρκα ή, εναλλακτικά, να προχωρήσουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτούν γνώσεις  σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας όπως π.χ. η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, η γονιδιωματική, η μεταγραφωμική, η πρωτεϊνωματική, η βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και δικτύων βιομοριακών αλληλεπιδράσεων κ.α. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική και πρακτική εξοικείωση με βασικές και προηγμένες μεθόδους των Μοριακών Βιοεπιστημών, ενώ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών αφιερώνεται στην προαγωγή των δεξιοτήτων πειραματικού σχεδιασμού, διατύπωσης και ελέγχου επιστημονικών υποθέσεων, αξιολόγησηςτης αξιοπιστίας των ερευνητικών δεδομένων, κριτικής και αντικειμενικής ερμηνείας τους καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών και επιστημονικής επιχειρηματολογίας και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι η εργαστηριακή διπλωματική εργασία που συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και της ερευνητικής αυτοδυναμίας.

Οι διδάσκοντες είναι κατά κύριο λόγο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, αλλά και μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές από άλλα Τμήματα του ΔΠΘ, άλλα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία» – Masters of Science (MSc) in Molecular Biology by Research.

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

 

Δείτε περισσότερα στον Κανονισμό του ΠΜΣ.